आ.व. ०७३/७४ को योजना तर्जुमाका लागी वडा नम्बर २ मा आयोजित वडा भेला