Notices & General Regulations (सूचना र सामान्य नियमावली)

कार्यक्रम अधिकृतको लागि आवश्यक शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि सूचना

यस नगरपालिका कार्यालयका लागी संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, LGCDP-II द्वारा कार्यक्रम अधिकृत (LGCDP focal person) आह्वान गरिएको विज्ञापनमा जुनसुकै विधामा स्नातक उत्रिण गरेकाले दरखास्त दिन पाउने सरकोरवाला सम्पूर्णमा सुचित गरिन्छ|यस नगरपालिका कार्यालयका लागी संघिय मामिला तथा स्थानीय विका

आ.ब. २०७२/७३ को लागि सुची दर्ता सम्बन्धि ३० दिने सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७२/०३/०७ )

आ.ब. २०७२/७३ को लागि बोलपत्र/दरभाउ -पत्र ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धि ३ दिने सूचना

Pages