FAQs Complain Problems

जन प्रतिनिधि

मलंगवा नगरपालिका पदाधिकारीहरुको नामावली

  क्र.स. पदाधिकारीहरुको नाम पद वडा नं.     मो.नं.
श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव नगर प्रमुख ९८५४०३५१३३
श्री शकुन्तला देवी साह उप प्रमुख ९८४४२०१३५०
श्री नवल किशार यादव वडा अध्यक्ष ९८४४०९६७४६
श्री धिरेन्द्र साह वडा अध्यक्ष ९८५४०५६०००
श्री प्रमोद राय यादव वडा अध्यक्ष ९८४४०८७४८१
श्री रविन्द्र राय वडा अध्यक्ष ९८५४०३३५७३
श्री मो.जुलफ फकार अलि वडा अध्यक्ष  ९८६२५४११८८
श्री राम कैलाश यादव वडा अध्यक्ष ९८४४९९३७६७
श्री इसा मिकरानी वडा अध्यक्ष ९८६४०५८८८६
१० श्री मुकेश कुमार जयसवाल वडा अध्यक्ष ९८५४०३५३९०
११ श्री चन्देश्वर राय  वडा अध्यक्ष ९८५४०३८९६६
१२ श्री मुकेश कुमार झा वडा अध्यक्ष १० ९८५४०३६३७०
१३ श्री नन्दकिशोर राय वडा अध्यक्ष ११ ९८५४०३८२९४
१४ श्री राम दरेश राय वडा अध्यक्ष १२ ९८४४०९०७८९
१५ श्री रामनन्दन महतो का.पा.स. १० ९८५४०३५७७७
१६ श्री मुरारी पासवान का.पा.स. ९८४२६०२३१३
१७ श्री दयाराम मण्डल का.पा.स. ९८०९६०३८०५
१८ श्री सीता मेस्तर का.पा.स. ९८२४८८३१२८
१९ श्री कविता देवी पासवान का.पा.स ९७४६६२१२६१
२० श्री अमिरखा देवी का.पा.स. ९८०४८८०२२०
२१ श्री सोवीता देवी का.पा.स. ९८२६८९७१८९
२२ श्री जसीया देवी का.पा.स. १२ ९८६५२१६६९७
२३ श्री फेकु मंडल खत्बे वडा सदस्य  
२४ श्री राम केवल महतो वडा सदस्य ९८१५८९९३५४
२५ श्री सकुन्तला देवी दलित म.सदस्य  
२६ श्री बलराम राय वडा सदस्य ९८०७८७५५४८
२७ श्री महेन्द्र राय वडा सदस्य ९८१४८२८१५१
२८ श्री चन्द्रकला देवी  महिला सदस्य ९८०७८५१५०७
२९ श्री राजो देवी मण्डल दलित म.सदस्य ९८६२५४०१०४
३० श्री सरोज कुमार राउत वडा सदस्य ९८०७८८९६३८
३१ श्री श्याम बाबु यादव वडा सदस्य ९८४४०३३१६५
३२ श्री गुलो खातुन महिला सदस्य ९८१९८८९५१४
३३ श्री गोदावरी देवी दलित म.सदस्य ९८२९९८७०३३
३४ श्री बसीर मिया वडा सदस्य ९८१२०९१४५१
३५ श्री घनश्याम झा वडा सदस्य ९८४४२७९०९०
३६ श्री खुशबु  महिला सदस्य ९८१५८४५६२२
३७ श्री सुशिला देवी महरा चमार दलित म.सदस्य ९८१६८३८५२३
३८ श्री राम एकवाल बैठा वडा सदस्य ९७४५८४६७९४
३९ श्री सुरेश राय वडा सदस्य ९८६४२३१०८०
४० श्री मिना देवी महिला सदस्य ९८४८५२९४१९
४१ श्री कुमारी देवी पासवान दलित म.सदस्य ९८६४२०२१९३
४२ श्री प्रेम लाल साह तेली  वडा सदस्य ९८४४५८४५६६
४३ श्री मजिबुल खाँ वडा सदस्य ९७४९९४३५७३
४४ श्री प्रेम कुमारी महिला सदस्य ९८४४९९५१७१
४५ श्री हरिनारायण राय यादव वडा सदस्य ९८०५६७०४४३
४६ श्री हारुन मंसुर वडा सदस्य ९८१२०१८४९६
४७ श्री बबिता देवी महिला सदस्य ९८०७६१८४८२
४८ श्री सोमरीया देवी दलित म.सदस्य ९८१४२३४६२९
४९ श्री विजय प्रसाद रस्तागी वडा सदस्य ९८०७८९९४९४
५० श्री जितेन्द्र कुमार महतो वडा सदस्य ९८५१२३२०१४
५१ श्री सविता कुमारी बडाल महिला सदस्य ९८६४८४४८५९
५२ श्री राम लखन चौधरी वडा सदस्य ९८१६८५११००
५३ श्री जितेन्द्र राय वडा सदस्य ९८०७८६३११०
५४ श्री सुशिला कुमारी महतो महिला सदस्य ९८१५८५८७९४
५५ श्री जोगी राउत कुर्मी वडा सदस्य १० ९८५४०३६४३६
५६ श्री दिनेश्वर लाल कर्ण वडा सदस्य १० ९८४४०३३२३८
५७ श्री तेतरी देवी महिला सदस्य १० ९८४४३१७७३३
५८ श्री सरिता देवी दलित म.सदस्य १० ९८०१६३८९८७
५९ श्री राम विश्वास राय वडा सदस्य ११ ९८४४०८९१९७
६० श्री अहमद रेजा अंसारी वडा सदस्य ११ ९८०३१२११२८
६१ श्री सत्या देवी यादव महिला सदस्य ११ ९८५४०३८२९४
६२ श्री समुन्द्री देवी दलित म.सदस्य ११ ९८१०३३४६४८
६३ श्री जगरनाथ साह तेली वडा सदस्य १२ ९८१७६३९१८५
६४ श्री नवल किशोर राय वडा सदस्य १२ ९८४४०४६६११
६५ श्री सुनैना कुमारी महिला सदस्य १२ ९८१७८१३२८४
         
       
         

 

 

 

 

Supporting Documents: