FAQs Complain Problems

आ.व. ०७५/ ७६ को नगरसभा सम्पन्न भएको सूचना ।

मलंगवा नगरपालिकाको मिति २०७५/३/१० गते नगर सभा सुरु भएर २०७५/३/३२ गते सम्पन्न भएको सबैमा जानकारी गराईन्छ |