FAQs Complain Problems

News & Events(समाचार)

स्वास्थ्य शाखाको fact sheet प्रमाणित सम्बन्धमा ।

आ.व.२०७८/०७९ सातौ नगरसभाको रातो किताब ।

धान बाली क्षतिको बिबरण सम्बन्धमा सूचना ।

आ.ब. २०७७/०७८ को सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने बारे सूचना ।

आ.व. २०७८/७९ सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुले नाम नविकरण गराउने सम्बन्धि अत्यन्तै जरुरी सुचना ।