FAQs Complain Problems

News & Events(समाचार)

रोजगारीमा संलगन हुनको निम्ति निवेदन ।

मलंगवा नगरपालिकाको सामुदायिक विध्यालयको दरबन्दी मिलान ।

परिवार पहिचान तथा परिचयपत्रका नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सुचना ।

दरभाउपत्र स्वीकृतको सूचना ।

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।