FAQs Complain Problems

News & Events(समाचार)

आ.व २०७७/७८ अवधी २०७७/०४/०१-२०७८/०१/२२ माथिल्लो बजेट कार्यक्रम / परियोजना

बैशाख १ गतेदेखि १६ गतेसम्म संचालन हुने घटना दर्ता अभियानमा सहभागी बनौ । आफनो वडा वा पायक पर्ने दर्ता शिविरमा गई व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौ ।।

रोजगारीमा संलगन हुनको निम्ति निवेदन ।

मलंगवा नगरपालिकाको सामुदायिक विध्यालयको दरबन्दी मिलान ।

परिवार पहिचान तथा परिचयपत्रका नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा सुचना ।