FAQs Complain Problems

Budget, Income & Expenses (बजेट, आम्दनी र खर्च)

मलंगवा नगरपालिकाको दशौ सभाको सम्पूर्ण पाठ

आ.व. २०७८/०७९ को भुक्तानी सम्बन्धि सूचना ।

आ.व.२०७८/०७९ मलंगवा नगरपालिकाको स्रोत मिलान ।

आ.व २०७७/७८ अवधी २०७७/०४/०१-२०७८/०१/२२ माथिल्लो बजेट कार्यक्रम / परियोजना

आ.व.०७६/७७ को चालु खर्च तर्फ प्रस्तावित बजेट